ຕຳຫຼວດຫວຽດນາມບຸກຈັບ ໂຮງງານທີ່ເອົາຖຸງຢາງອານະໄມມືສອງ

ຕຳຫຼວດຫວຽດນາມບຸກຈັບ ໂຮງງານທີ່ເອົາຖຸງຢາງອານະໄມ ທີ່ໃຊ້ງານມາແລ້ວນຳໄປເຮັດມາໃໝ່ເກືອບ 400 ກກ (324,000 ອັນ) ຢູ່ທີໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງ ນາງຟາມຖິຖັ່ນຫງ໋ອກ ຍິງຜູ້ປະກອບການດັ່ງກ້າວ ໄດ້ບອກວ່າທຸກເດືອນລາວຈະໄດ້ຮັບຖຸງຢາງ

ທີ່ໃຊ້ງານແລ້ວ ເອົາໄປລ້າງແລະຕາກໃຫ້ມັນແຫ້ງ ແລ້ວນຳໄປແປ້ງຮູບໃໝ່ ແລ້ວສົ່ງກັບໄປຂາຍອີກ

.

(ຂ່າວດັງວັນນີ້ ໃນຫວຽດນາມ 22 ກັນຍາ)