ສອງເອື້ອຍນ້ອງມາຊອກວຽກບໍ່ໄດ້ວຽກ ສຸດທ້າຍເປັນໄຂ້ເລືອດອອກທັງເອື້ອຍນ້ອງ

ຊຶ່ນາງລີ້ ອາຍຸ17ປີ ແລະ ນາງ ອາຕານອາຍຸ 16ປີ ສອງເອຶ້ອຍນ້ອງເຂົາມາຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ມາຊອກເຮັດວຽກຍູ່ນະຄອນຫລວງວງງຈັນ.

ເພາະບ້ານເຂົາເຈົ້າແຫ້ງແລ້ງແລະຝົນບໍ່ຕົກມາຫລາຍເດຶອນແລ້ວ..ຈຶງເປັນເຫດໄຫ້ມາຊອກເຮັດວງກ ແຕ່ໂຊກຮ້າຍເຂົາທັງສອງບໍ່ໄດ້ວງກເລິຍບໍ່ມິເງີນຊຶ້ອາຫານກີນ.ທີ່ພັກຂອງເຂົາແມ່ນສະຖານນີຄິວລົດສາຍໄຕ້ ເຂົາບໍ່ໄດ້ກີນເຂົ້າເປັນເວລາ10ມຶ້່.

ແຕ່ດື່ມນຳ້ກັອກແທນເຂົ້າ ຈະກັບບ້ານກໍ່ບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າເຂົາບໍ່ມີເງິນ ແລະ ຕອນນີ້ເຂົາທັງສອງຄົນບໍ່ສະບາຍແຮງ ຈີ່ງມີພົນລະເມຶອງພາເຂ້າມາໂຮງຫມ່ເສດຖາ.ປະຈູບັນນີ້ຜູ້ປວຍແມ່ຢູ່ຫ້ອງ222 ຢູ່ຊັ້ນສອງ.

ທ່ານຫມໍບອກວ່າເຂົາເປັນໄຂ້ເລຶອດອອກ ແລະ ໂລກຂາດສານອາຫານຕອນນີແມ່ນອາດຈາໄດ້ໄສ່ເລຶອດເພາະນ້ອງເຂາເມຶ່ອຍແລະອອນແຮງຫລາຍ ແລະຕອນນີ້ສອງເອື້ອຍນ້ອງເພິ່ນບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະປິ່ນປົວຈຶ່ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກສັງຄົມຫລືຫມູ່ເພື່ອນທີ່ມີຈິດໃຈຢາກຈະຊ່ວຍເພື່ອນມະນຸດນຳກັນຄົນລະ5ຄົນລະ10ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອນມະນຸດນຳກັນ

ປ່ອຍປູປ່ອຍປາຖົງລະ 100.000ກີບເພື່ອຊື້ຊີວິດຂອງສັດເຮົາຍັງຊື້ແຕ່ນີ້ຊຳ່ກັບຊ່ວຍຊີວິດຂອງຄົນແຮງມີບຸນກວ່າສິ່ງໃດເຮົາຄວນຊ່ວຍກັນແລະກັນເດີ້

.

.