ແນວນີ້ກໍມີ ລາງວັນເລກສະລັບ ຍັງບໍ່ທັນຈໍາໜ່າຍ ແຕ່ພິມໄວ້ເພື່ອອະນາຄົດ!

ພາຍຫຼັງສຽງຈົ່ມວ່າ ແລະ ໂຈມຕິການກໍານົດລາງວັນ ເລກ ສະບັບ ທີ່ໃບຫວຍ ແຕ່ ບໍ່ສາມາດຮັບລາງວັນ. ມື້ນີ້ ຫວຍພັດທະນາອອກມາ ອະທິບາຍແບບນີ້

ແຈ້ງການ ຈາກ ລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະ. ອ່ານຕາມນີ້ເລີຍເດີພີ່ນ້ອງ

.

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັບສົນ ແລະ ຖືກຈົ່ມວ່າ ຂໍໃຫ້ ຍົກເລີກ ໃບບິນດັ່ງກ່າວກ່ອນ, ເພາະຖ້າພິມໃສ່ ຕາມກົດໝາຍ ຖືວ່າ ຕ້ອງໄດ້ລາງວັນ.