ທຸກຢ່າງເປັນເງິນ! ໜັງສືແຈ້ງການເລື່ອງປະກອບສ່ວນຄ່າທໍານຽມສອບເສັງ ຊັ້ນ ປ5

ໜັງສືແຈ້ງການອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຈາກຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ເລກທີ 322 / ສກມ.ຈລ ລົງວັນທີ
22 ມິຖຸນາ 2020

ອີງຕາມຄໍາເຫັນຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ຕົກລົງເຫັນດີ ລົງວັນທີ 23 ມີນາ 2020 ເລື່ອງປະກອບສ່ວນຄ່າທໍານຽມສອບເສັງ ຊັ້ນ ປ5 ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ປະຈໍາສົກຮຽນ
2019-2020 ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນ ປ5 ຈະໄດ້ປະກອບສ່ວນ ລວມທັງໝົດ 65 ພັນກີບຕໍ່ຄົນ