ສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ ຈາກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ – ສື່ລາວ.ຄອມ
Connect with us

ຂ່າວພາຍໃນ

ສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ ຈາກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ

Published

on

ຈາກດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສຈາກໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດເລກທີ 192/ລບ, ໄດ້ປົກປ້ອງສິດທິຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່. ອີງຕາມດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງຊົດເຊີຍແກ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ສູນເສຍຊັບສິນຂອງຕົນເອງຍ້ອນໂຄງການເຊັ່ນ: ການຊົດເຊີຍສຳລັບບ້ານເຮືອນ ຫຼື ສິ່ງກໍ່ສ້າງ, ຜົນລະປູກ, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆ ລວມທັງດິນຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ສູນເສຍໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ດຳລັດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວກໍ່ຍັງໄດ້ປົກປ້ອງສິດທິອື່ນໆຫຼາຍດ້ານຂອງປະຊາຊົນ. ການສູນເສຍສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຖືວ່າສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ໂຄງການຈະຕ້ອງໃຫ້ການຊົດເຊີຍມີຄື:

– ຖ້າວ່າທີ່ດິນ, ຜົນລະປູກ ຫຼື ຊັບສິນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນໄລຍະສັ້ນຈາກໂຄງການ: ໂຄງການຕ້ອງຈ່າຍຄ່າລາຍໄດ້ທີ່ທ່ານໄດ້ສູນເສຍໄປ ແລະ ຕ້ອງປົວແປງ ຫຼື ໃຊ້ແທນຄືນຊັບສິນຕ່າງໆຂອງທ່ານທີ່ໂຄງການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມຄືເກົ່າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໂຄງການກໍ່ຕ້ອງຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງທ່ານ.

– ຖ້າຫາກທ່ານເສຍທີ່ດິນກະສິກຳຍ້ອນໂຄງການ: ອີງຕາມລະບຽບການທີ່ເອີ້ນວ່າ “ດິນແທນດິນ” ໂຄງການຈະຕ້ອງເອົາດິນກະສິກຳບ່ອນໃໝ່ຢູ່ໃນສະພາບດີຄືເກົ່າ ແທນດິນກະສິກຳທີ່ທ່ານໄດ້ເສຍໄປຍ້ອນໂຄງການ. ຖ້າວ່າໂຄງການບໍ່ສາມາດຫາດິນກະສິກຳບ່ອນໃໝ່ມາແທນໄດ້, ໂຄງການກໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນພຽງພໍໃຫ້ແກ່ທ່ານເພື່ອໄປຊື້ດິນກະສິກຳບ່ອນໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ຕາມເນື້ອທີ່ ແລະ ຄືສະພາບດິນກະສິກຳບ່ອນເກົ່າທີ່ທ່ານໄດ້ສູນເສຍໄປ. ຖ້າວ່າດິນຂອງທ່ານເສຍຫາຍໄປແຕ່ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຄືເກົ່າ ໂຄງການຕ້ອງຊອກຫາດິນຕອນໃໝ່ທີ່ມີເນື້ອທີ່ ແລະ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຄືກັບດິນຕອນເກົ່າຂອງທ່ານ (ນັບທັງສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍ ແລະ ສ່ວນທີ່ນຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້) ມາແທນຄືນໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດລວມທັງຄ່າພາສີ, ຄ່າອາກອນ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດິນທີ່ໂຄງການນຳມາໃຊ້ແທນຄືນໃຫ້ແກ່ທ່ານັ້ນ, ໂຄງການຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ.

– ຖ້າຫາກທ່ານສູນເສຍເຮືອນຊານ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງທ່ານ: ອີງຕາມກົດໝາຍຂອງລາວ, ໂຄງການຕ້ອງປຸກສ້າງເຮືອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນທີ່ສູນເສຍເຮືອນຊານ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ບ່ອນໃໝ່. ຖ້າວ່າເຮືອນ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງທ່ານຖືກທຳລາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເຮືອນ ຫຼື ທຸລະກິດທີ່ຖືກທຳລາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງນັ້ນໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ຖ້າວ່າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນເຊິ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງເຮືອນ ຫຼື ທີ່ຕັ້ງທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງເອົາດິນບ່ອນໃໝ່ທີ່ມີເນື້ອທີ່ ແລະ ສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ສາມາດປຸກເຮືອນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ຄືແຕ່ກ່ອນແທນໃຫ້ແກ່ທ່ານພ້ອມທັງຈ່າຍພາສີ, ອາກອນ ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດິນ. ນອກຈາກນັ້ນ ເຈົ້າຂອງໂຄງການກໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍສຳລັບການສູນເສຍສິ່ງກໍ່ສ້າງ ແລະ ລາຍໄດ້ທັງໝົດໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ຄຸນນະພາບຂອງໄມ້ປຸກເຮືອນຫຼັງໃໝ່ກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຄືກັບຄຸນນະພາບໄມ້ເຮືອນເກົ່າຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ສູນເສຍໄປນັ້ນ.

– ຖ້າຫາກທ່ານສູນເສຍຜົນລະປູກ, ຕົ້ນໄມ້ໃຊ້ສອຍສຳລັບປຸກສ້າງ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ: ໂຄງການຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊົດເຈຍແກ່ຄວາມເສຍຫາຍສຳລັບຜົນລະປູກຂອງທ່ານຕາມລາຄາຊື້ຂາຍກັນໃນຕະຫຼາດປັດຈຸບັນ. ຖ້າວ່າຕົ້ນໄມ້ໃຊ້ສອຍສຳລັບການປຸກສ້າງຂອງທ່ານຖືກທຳລາຍຍ້ອນໂຄງການ ໂຄງການກໍ່ຕ້ອງຈ່າຍແກ່ຄ່າເສຍຫາຍລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ພ້ອມທັງຊອກຫາດິນຕອນໃໝ່ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນນະພາບດີຄືເກົ່າເພື່ອປູກຕົ້ນໄມ້ໃຊ້ສອຍສຳລັບປຸກສ້າງໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການກໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ທີ່ທ່ານເສຍໄປ ແລະ ທັງຈ່າຍຄ່າບຸກເບີກ ແລະ ສັບຊ່າວທີ່ດິນເຮັດສວນປຸກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານທັງໝົດ. ຖ້າວ່າທ່ານສູນເສຍພືດຜົນ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໂຄງການກໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍເປັນເງິນພຽງພໍກັບມູນຄ່າຂອງຜົນລະປູກທັງໝົດ ແລະ ເອົາມູນຄ່າຜົນລະປູກທັງໝົດປະຈຳປີມາຄູນໃຫ້ຈຳນວນປີທີ່ຄາດວ່າຕົ້ນໄມ້ເຫຼົ່ານັ້ນຍັງສາມາດໃຫ້ໝາກຜົນຕໍ່ໄປໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງຈ່າຍຊົດເຊີຍຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ທ່ານໄດ້ສູນເສຍໄປນັ້ນໃຫ້ແກ່ທ່ານຈົນຄົບອາຍຸທີ່ຕົ້ນໄມ້ເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດໃຫ້ໝາກຜົນໄດ້.

– ຖ້າຫາກທ່ານສູນເສຍສິ່ງກໍ່ສ້າງໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນ: ສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງຊຸມຊົນໃນນີ້ໝາຍເຖິງຄອງຊົນລະປະທານ, ນ້ຳປະປາ, ລະບົບຄອງລະບາຍນ້ຳ, ໂຮງຮຽນ, ວັດວາອາຮາມທີ່ເປັນບ່ອນສັກກາລະບູຊາ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງຕ່າງໆລວມທັງຕະຫຼາດ ແລະ ສາລາຊຸມຊົນ. ຖ້າວ່າສິ່ງກໍ່ສ້າງໃດໜຶ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທຳລາຍ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງກໍ່ສ້າງແທນໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີຄືແຕ່ກ່ອນ.

– ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີໜັງສືກຳມະສິດທີ່ດິນ ຫຼື ກຳມະສິດຊັບສິນ: ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີໜັງສືກຳມະສິດທີ່ດິນ ຫຼື ກຳມະສິດຊັບສິນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກໍ່ຕາມ ເຈົ້າຂອງໂຄງການກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍເຕັມສ່ວນສຳລັບສິດທິການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໂຄງການໃຫ້ແກ່ທ່ານຄືກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າທ່ານບໍ່ມີໜັງສືຢັ້ງຢືນກຳມະສິດ ຫຼື ຫຼັກຖານອ້າງອີງການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ ຫຼື ຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນ ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຮຽກທວງເອົາຄ່າຊົດເຊີຍຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ. ສະນັ້ນ, ກ່ອນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນທ່ານຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກລາຍການຊັບສິນ ແລະ ສິ່ງຂອງທັງໝົດທີ່ທ່ານມີ ຫຼື ໄດ້ນຳໃຊ້ມາ ໃນນັ້ນກໍ່ແມ່ນລວມທັງທີ່ດິນ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ ການສ້າງບົດບັນທຶກຊັບສິນຕ່າງໆກ່າວມານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ນຳເອົາໄປເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການໃຫ້ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍແກ່ທ່ານດ້ວຍຄວາມເປັນທຳ.

– ຖ້າວ່າສະຖານທີ່ຫາປາ ຫຼື ທີ່ດິນສ່ວນລວມຂອງຊຸມຊົນພວກທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ພວກທ່ານບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຄືເກົ່າ: ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານດ້ວຍເງິນສົດ. ນອກນັ້ນ, ໂຄງການກໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນສົດ ແລະ ອຸປະກອນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກທ່ານໃຫ້ສາມາດກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິຄືກັນກັບແຕ່ຕອນບໍ່ທັນມີໂຄງການ.

– ຖ້າວ່າໂຄງການໃຫ້ທ່ານຍົກຍ້າຍ: ດິນທີ່ໂຄງການນຳມາໃຊ້ທົດແທນແກ່ທ່ານນັ້ນຕ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບດິນທີ່ທ່ານໄດ້ສູນເສຍໄປເທົ່າໃດຍິ່ງດີ ຫຼື ຖ້າຫາກຢູ່ໄກຈາກບ່ອນເກົ່າກໍ່ຕ້ອງເປັນດິນເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດຮັບເອົາໄດ້. ສິ່ງສຳຄັນ, ດິນຕອນໃໝ່ທີ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການນຳມາທົດແທນໃຫ້ທ່ານນັ້ນຕອງມີໜັງສືກຳມະສິດອອກໃຫ້ທ່ານໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຫຍັງ. ເຂດທີ່ຕັ້ງບ້ານຍົກຍ້າຍໃໝ່ທັງໝົດຕ້ອງມີແຫຼ່ງນ້ຳກິນນ້ຳໃຊ້, ມີລະບົບອະນາໄມ, ຄອງລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ, ຖະໜົນທົນທາງ, ໄຟຟ້າ,​ ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ສະຖານທີ່ສັກກາລະບູຊາທາງສາສະໜາຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງຈັດຫາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນກ່ອນທີ່ຈະຍົກຍ້າຍເອົາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂົ້າໄປຢູ່.

ເຂດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ສຳລັບຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕ້ອງເປັນເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂດທີ່ຕັ້ງບ້ານໃໝ່ຊົນນະບົດກໍ່ຕ້ອງມີເນື້ອທີ່ດິນພຽງພໍເພື່ອເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດກະສິກຳ, ເພື່ອສັດລ້ຽງ ແລະ ເຮັດສວນຄົວ.

– ຖ້າວ່າການຍົກຍ້າຍຫາກເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີບ່ອນທຳມາຫາກິນສຳລັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານເຊັ່ນວ່າປ່າໄມ້ ຫຼື ບ່ອນຫາປາ: ເຂດທີ່ດິນບ່ອນທີ່ທ່ານຈະຍົກຍ້າຍໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ນັ້ນຕ້ອງມີປ່າໄມ້, ທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສ່ວນລວມອື່ນໆທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ທ່ານສາມາດທຳມາຫາກິນໄດ້.

– ຖ້າວ່າເຈົ້າຂອງໂຄງການຍ້າຍເອົາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການມາຢູ່ຮ່ວມໃນບ້ານຂອງທ່ານ: ແນ່ນອນວ່າ ຖ້າມີຄົນຈາກບ້ານອື່ນຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ໃນບ້ານຂອງທ່ານ, ທ່ານກໍ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ຄ່າຊົດເຊີຍແກ່ທ່ານຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເພື່ອໃຫ້ທ່ານທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານມາແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂພຽງພໍໃນການຊົມໃຊ້ດິນ,​ປ່າໄມ້, ນ້ຳ ຕະຫຼອດຮອດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອື່ນໆຄືກັນກັບຕອນບໍ່ທັນມີຜູ້ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ຮ່ວມນຳ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງທັງໝົດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນບ້ານ.

+ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນໄລຍະຍົກຍ້າຍ ແລະ ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ:
– ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນການລົງມືກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຢ່າງຕ່ຳສຸດໜຶ່ງເດືອນ.
– ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບ້ານໃໝ່ບ່ອນທີ່ໂຄງການຈະຍົກຍ້າຍເອົາທ່ານເຂົ້າໄປຢູ່ນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຂົ້າໄປຢູ່.
– ໄລຍະຂ້າມຜ່ານໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ (ໝາຍເຖິງໄລຍະເວລາສຳລັບການປັບຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ລຶ້ງເຄີຍກັບຊີວິດໃໝ່ ແລະ ຟື້ນຟູການດຳລົງຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິຄືແຕ່ກ່ອນ) ຕ້ອງເປັນໄລຍະເວລາສັ້ນເທົ່າໃດຍິ່ງດີ.

+ ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການນັ້ນ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງ:
– ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜູນການຍົກຍ້າຍທ່ານໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່
– ໃຫ້ອາຫານ ຫຼື ເງິນເພື່ອຊື້ອາຫານແກ່ຜູ້ຍົກຍ້າຍຈົນວ່າການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສຈະສຳເລັດລົງ
– ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາເຂດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຈົນກວ່າທ່ານຈະສາມາດປັບປຸງຊີວິດການເປັນຂອງທ່ານໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິດີຄືແຕ່ກ່ອນ.

– ຖ້າຫາກທ່ານມີບັນຫາຮ້ອງທຸກ: ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສນັ້ນ ໂຄງການຕ້ອງເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ທ່ານສະເໜີບັນຫາຂໍ້ຂ້ອງໃຈຕ່າງໆທີ່ທ່ານມີ ແລະ ໂຄງການຕ້ອງເປັນຜູ້ແກ້ໄຂບັນຫາທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນແທນທ່ານ. ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກທຸກຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ຄຳຮ້ອງທຸກຂອງທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ທຸກໆເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕ້ອງຈັດຕັ້ງກຸ່ມປະຊາຊົນຂຶ້ນມາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງປະຊາຊົນ. ກຸ່ມຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ ຄະນະກຳມະການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ຄະນະກຳມະການແຕ່ລະຄະນະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍບຸກຄົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

– ຜູ້ຕ່າງໜ້າລັດຖະບານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ຈາກເມືອງ ແລະ/ຫຼື ແຂວງ)
– ນາຍບ້ານ
– ຜູ້ຕາງໜ້າຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ບໍ່ແມ່ນາຍບ້ານ)
– ແນວໂຮມບ້ານ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
– ຜູ້ຕ່າງໜ້າເຈົ້າຂອງໂຄງການ

ຖ້າວ່າຄຳຮ້ອງທຸກຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຈາກໂຄງການພາຍໃນ 15 ວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກເປັນຕົ້ນໄປ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕົກລົງຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ທ່ານກໍ່ສາມາດຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກຂອງຕົນໄປຫາຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນຂັ້ນເມືອງ ຫຼື ແຂວງຂອງຕົນ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຍື່ນໄປຫາຫ້ອງການຂັ້ນສູນກາງໄດ້.

ຖ້າວ່າທ່ານຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກໄປຫາຫ້ອງການດັ່ງກ່າວຕາມລຳດັບ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພາຍໃນ 20 ວັນ, ທ່ານສາມາດນຳເອົາຄຳຮ້ອງທຸກຂອງຕົນຍື່ນຕໍ່ສານທີ່ຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານກົດໝາຍ.

ການຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກຂອງທ່ານຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ຕໍ່ສານນັ້ນບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບສາທາລະນະໂທເຂົ້າໄປຫາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະເໜີຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການສຳປະທານທີ່ດິນໃນເຂດຂອງຕົນ. ບຸກຄົນໃດກໍ່ໄດ້ສາມາດຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ກຸ່ມຊຸມຊົນໂທລະສັບໄປຫາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮູ້ຄຳຮ້ອງທຸກຂອງຊຸມຊົນສ່ວນລວມ.

ບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນໃນເວລາທີ່ທ່ານມີບັນຫາ
– ສະພາແຫ່ງຊາດ: ກົມຄົ້ນຄວ້າຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ແລະ ບັນຫາສັນຊາດ ໂທລະສັບ 021 413 504 ຫຼື ສາຍດ່ວນ 156
– ລັດຖະບານ ສາຍດ່ວນ 1516
– ເຄືອຂ່າຍສະມາຄົມລາວທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ: 021 213 578, 020 5562-0793
– ອົງການແມ່ນ້ຳສາກົນ +1 510 848 1155 (ພາສາອັງກິດ)

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ລັດຖະມົນຕີ ເວົ້າເດັດຂາດ ຈະເຄັ່ງຄັດ ຄວາມປອດໄພຂຶ້ນເຕື່ມ

Published

on

By

ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມການເມືອງ ສູນກາງພັກ, ຮອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ລົງ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດສາມຫຼ່ຽມ-ຄໍາ ພ້ອມເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຄວາມ ສໍາຄັນກັບວຽກງານຄວາມສະຫງົບໃນຂົງເຂດ ດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2023, ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມ ການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ ແກ້ວ,

ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ຈ້າວເຫີວຍ ປະທານສະພາຜູ້ ບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽນຄໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ມີບັນດາ ການນໍາພັກແຂວງ, ຫົວຫນ້າ-ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄະນະພັກ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ກໍໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມຊີ້ນໍາຕໍ່ ຄະນະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈົ່ງພ້ອມກັນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄຫມ, ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມ ແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສີວິໄລຍຸຕິທໍາ, ເປັນສູນການຄ້າ-ການລົງທຶນ,ສາມາດກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວລະດັບອາຊຽນ.

ພິເສດແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມ ສະຫງົບ, ມີຄວາມປອດໄພ, ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຕ້ອງຕິດພັນກັບ ຮ່ອງຮ້ອຍ ປະຫວັດສາດ, ຮີດຄອງວັດທະທໍາອັນເກົ່າແກ່ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕາມກົນໄກ ຕາມຫົວຫນ່ວຍບໍລິຫານໃນ ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ ມີການເຕີຍໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ເຂດພິເສດ ຕ້ອງໄດ້ ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

ໂດຍມອບໃຫ້ສູນກາງປະສານສົມທົບ ກັບທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສ້າງເປັນຫນ່ວຍງານຫນຶ່ງຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານເຂດພິເສດ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ທັນເວລາ ເພື່ອໃຫ້ ກາຍເປັນເມືອງທີ່ມີຄວາມສະຫງົບ, ທັນສະໄຫມ, ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນ, ທີ່ມີ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສະຫງົບປອດໄພ, ກາຍເປັນເຂດພິເສດທີ່ ເປັນເຂດຕົວແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໂດຍໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍາລັບວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໄດ້ມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ເກີດຂຶ້ນ ທັງຫມົດ 153 ເລື່ອງ, x`ແກ້ໄຂໄດ້ທັງຫມົດ 107 ເລື່ອງ, ສົ່ງໃຫ້ ປກສ ແຂວງ ດໍາເນີນ 27 ເລື່ອງ ແລະ ຄະດີພວມດໍາເນີນແກ້ໄຂມີ 19 ເລື່ອງ.

ທີ່ມາ: ວຽງຈັນທາຍ

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຮູ້ແລ້ວ ຍ້ອນສາເຫດນີ້ ຍິ ງ ກັນຕ າ ຍ 2 ຄົນເມືອງປາກງື່ມ

Published

on

By

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຍາດຜູ້ເສຍຊີວິດ ເຫດ ຍິ ງ ກັ ນທີ່ເມືອງປາກງື່ມ.

ຕາມການລາຍງານຂອງ ໜ່ວຍກູ້ໄພອາສາເພື່ອປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 1/2/2023 ເວລາ 13:30 ນາທີ ມີຄົ ນ ຍິ ງ ກັ ນເສຍຊີວິດ

ຈຸດເກີດເຫດທີ່ບ້ານໄຮ່ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ໃນບໍລິເວນເກີດເຫດ ມີຜູ້ປະສົບເຫດ2ຄົນເພດຊາຍ, ຜູ້ທີ່ 1 ເພດຍິງ ຖື ກ ຍິ ງ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ ແລະ ຜູ້ທີ 2 ເພດຊາຍ ເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ.

ປັດຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງກວດສອບ ຖ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈະລາຍງານໃນພາຍຫຼັງ.

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຈັດໜັກ!ສາວງາມປາຕີ້ ມົ້ວສຸຸມປູມເປົ້າ 14ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ

Published

on

By

ຈັດໜັກໃສ່ແກ້ງໄວລຸ້ນມັກມ່ວນ! ປກສ ນະຄອນໄກສອນ ໄດ້ນຳຕົວກຸ່ມໄວໜຸ່ມປາຕີ້ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ສູບປູມເປົ້າ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ

ພັທ ຄຳສີ ທູນທະວົງສັກ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2023 ຜ່ານມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນໄກສອນ

ໄດ້ນຳຕົວກຸ່ມໄວໜຸ່ມປາຕີ້ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ສູບປູມເປົ້າ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຕັກເຕືອນ

Continue Reading
ເດືອນພະຈິກ 2023
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້