ແມ່ຍິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດື່ມເຫຼົ້າເປັນອັນດັບ 1​ ຂອງປະເທດຂະນະທີ່ຝ່າຍຊາຍແມ່ນແຂວງຊຽງຂວາງ – ສື່ລາວ.ຄອມ
Connect with us

ຂ່າວພາຍໃນ

ແມ່ຍິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດື່ມເຫຼົ້າເປັນອັນດັບ 1​ ຂອງປະເທດຂະນະທີ່ຝ່າຍຊາຍແມ່ນແຂວງຊຽງຂວາງ

Published

on

ການດື່ມເຫຼົ້າ (ສິ່ງມຶນເມົາ) ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ດື່ມ ມີຄວາມຶນເມົາ, ເປັນພິດ ແລະ ພາໃຫ້ຕິດເຫຼົ້າ. ນອກຈາກພາໃຫ້ເກີດພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງອັນເນື່ອງມາຈາກການດື່ມເຫຼົ້າເປັນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ເຫຼົ້າຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກອຸປະຕິເຫດ.

ການດື່ມເຫຼົ້າຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດຂອງຜູ້ດື່ມ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ. ຄົນທີ່ມີອາການມຶນເມົາຍັງສາມາດສ້າງອັນຕະລາຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນ, ມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິບັດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບຕໍ່ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຍາດພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ເຊິ່ງມັນໄດ້ກ້າວໄປສູ່ການສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ການສຳຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ II ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2016 ຫາ 2017 ແມ່ນການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນລະດັບຊາດ ທີ່ກວມເອົາຕົວແທນເຖິງ 23,400 ຄົວເຮືອນ ໃນທັງໝົດ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ແນ່ໃສ່ສ້າງຂໍ້ມູນໃນລະດັບແຂວງ, ໄຈ້ແຍກໂດຍອາຍຸ, ສະຖານທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເພດ, ສະຖານະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

– ອັດຕາສ່ວນຮ້າຍຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ດື່ມເຫຼົ້າໃນເວລາໃນໜຶ່ງໃນໄລຍະ 1​ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ຍິງກວມເອົາ 31% ຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍກວມເອົາ 65.2% ຂອງປະຊາກອນ. ນອກຈາກນີ້ການດື່ມເຫຼົ້າກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ ແມ່ຍິງກວມເອົາ 11.6% ຜູ້ຊາຍກວມເອົາ 15.6% ຂອງປະຊາກອນ.

– ອັດຕາສ່ວນຮ້າຍຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ດື່ມເຫຼົ້າໃນເວລາໃນໜຶ່ງໃນໄລຍະ 1​ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ຍິງກວມເອົາ 31% ຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍກວມເອົາ 65.2% ຂອງປະຊາກອນ. ນອກຈາກນີ້ການດື່ມເຫຼົ້າກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ ແມ່ຍິງກວມເອົາ 11.6% ຜູ້ຊາຍກວມເອົາ 15.6% ຂອງປະຊາກອນ.

+ ແບ່ງຕາມແຂວງ
1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 50.3% ຂອງປະຊາກອນ
2. ແຂວງຜົ້ງສາລີ 37.3% ຂອງປະຊາກອນ
3. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 44.8% ຂອງປະຊາກອນ
4. ແຂວງອຸດົມໄຊ 41.8% ຂອງປະຊາກອນ
5. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 40.6% ຂອງປະຊາກອນ
6. ແຂວງຫຼວງພະບາງ 34.6% ຂອງປະຊາກອນ
7. ແຂວງຫົວພັນ 23.9% ຂອງປະຊາກອນ
8. ແຂວງໄຊຍະບູລີ 34.0% ຂອງປະຊາກອນ
9. ແຂວງຊຽງຂວາງ 26.9% ຂອງປະຊາກອນ
10. ແຂວງວຽງຈັນ 40.0% ຂອງປະຊາກອນ
11. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 42.2% ຂອງປະຊາກອນ
12. ແຂວງຄຳມ່ວນ 28.6% ຂອງປະຊາກອນ
13. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 14.8% ຂອງປະຊາກອນ
14. ແຂວງສາລະວັນ 4.2% ຂອງປະຊາກອນ
15. ແຂວງເຊກອງ 17.6% ຂອງປະຊາກອນ
16. ແຂວງຈຳປາສັກ 21.2% ຂອງປະຊາກອນ
17. ແຂວງອັດຕະປື 29.5% ຂອງປະຊາກອນ
18 ແຂວງໄຊສົມບູນ 21.9% ຂອງປະຊາກອນ

+ ແບ່ງຕາມກຸ່ມອາຍຸ
– 15-19 ປີ 30.8% ຂອງປະຊາກອນ
– 20-24 ປີ 33.6% ຂອງປະຊາກອນ
– 25-29 ປີ 33.6% ຂອງປະຊາກອນ
– 30-34 ປີ 33.6% ຂອງປະຊາກອນ
– 35-39 ປີ 31.4% ຂອງປະຊາກອນ
– 40-44 ປີ 27.8% ຂອງປະຊາກອນ
– 45-49 ປີ 21.5% ຂອງປະຊາກອນ

+ ແບ່ງຕາມກຸ່ມພາສາປາກເວົ້າ
– ລາວ-ໄຕ 35.4% ຂອງປະຊາກອນ
– ມອນ-ຂະແມ 26.0% ຂອງປະຊາກອນ
– ມົ້ງ-ອິວມ້ຽນ 10.8% ຂອງປະຊາກອນ
– ຈີນ-ຕີເບດ 30.3% ຂອງປະຊາກອນ
– ພາສາອື່ນໆ, ບໍ່ຮູ້, ບໍ່ລະບຸ 27.0% ຂອງປະຊາກອນ

* ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ໄດ້ດື່ມເຫຼົ້າຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຈອກໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງໃນ 1 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ:
+ ແບ່ງຕາມພາກ:
– ພາກເໜືອ ກວມເອົາ 66.6% ຂອງປະຊາກອນ
– ພາກກາງ ກວມເອົາ 66.8% ຂອງປະຊາກອນ
– ພາກໃຕ້ ກວມເອົາ 58.8% ຂອງປະຊາກອນ

+ ແບ່ງຕາມແຂວງ
1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 81.1% ຂອງປະຊາກອນ
2. ແຂວງຜົ້ງສາລີ 78.7% ຂອງປະຊາກອນ
3. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 56.2% ຂອງປະຊາກອນ
4. ແຂວງອຸດົມໄຊ 67.1% ຂອງປະຊາກອນ
5. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 76.6% ຂອງປະຊາກອນ
6. ແຂວງຫຼວງພະບາງ 62.0% ຂອງປະຊາກອນ
7. ແຂວງຫົວພັນ 73.4% ຂອງປະຊາກອນ
8. ແຂວງໄຊຍະບູລີ 60.6% ຂອງປະຊາກອນ
9. ແຂວງຊຽງຂວາງ 82.8% ຂອງປະຊາກອນ
10. ແຂວງວຽງຈັນ 69.3% ຂອງປະຊາກອນ
11. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 70.3% ຂອງປະຊາກອນ
12. ແຂວງຄຳມ່ວນ 64.7% ຂອງປະຊາກອນ
13. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 47.2% ຂອງປະຊາກອນ
14. ແຂວງສາລະວັນ 52.5% ຂອງປະຊາກອນ
15. ແຂວງເຊກອງ 63.7% ຂອງປະຊາກອນ
16. ແຂວງຈຳປາສັກ 57.4% ຂອງປະຊາກອນ
17. ແຂວງອັດຕະປື 79.2% ຂອງປະຊາກອນ
18 ແຂວງໄຊສົມບູນ 69.7% ຂອງປະຊາກອນ

+ ແບ່ງຕາມກຸ່ມອາຍຸ
– 15-19 ປີ 46.4% ຂອງປະຊາກອນ
– 20-24 ປີ 66.2% ຂອງປະຊາກອນ
– 25-29 ປີ 71.1% ຂອງປະຊາກອນ
– 30-34 ປີ 73.6% ຂອງປະຊາກອນ
– 35-39 ປີ 67.5% ຂອງປະຊາກອນ
– 40-44 ປີ 73.3% ຂອງປະຊາກອນ
– 45-49 ປີ 67.8% ຂອງປະຊາກອນ

+ ແບ່ງຕາມກຸ່ມພາສາປາກເວົ້າ
– ລາວ-ໄຕ 67.9% ຂອງປະຊາກອນ
– ມອນ-ຂະແມ 64.3% ຂອງປະຊາກອນ
– ມົ້ງ-ອິວມ້ຽນ 48.7% ຂອງປະຊາກອນ
– ຈີນ-ຕີເບດ 64.5% ຂອງປະຊາກອນ
– ພາສາອື່ນໆ, ບໍ່ຮູ້, ບໍ່ລະບຸ 66.1% ຂອງປະຊາກອນ

ຈາກຜົນການສຳຫຼວດປາກົດວ່າ: ແມ່ຍິງພາກເໜືອດື່ມເຫຼົ້າເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງປະເທດກວມເອົາ 36.1%, ຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍແມ່ນພາກກາງ ກວມເອົາ 66.8%; ໃນລະດັບແຂວງ ແມ່ຍິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນດື່ມເຫຼົ້າເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງປະເທດກວມເອົາ 50.3%, ຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍແມ່ນແຂວງຊຽງຂວາງ ກວມເອົາ 82.8%.

ເຊິ່ງການສຳຫຼວດດັດຊະນີໝານສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ II ໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນໃນປີ 2017 ໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການສຳຫຼວດສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ທາງການເຕັກນິກຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຊຸມຍູ້ທາງດ້ານການເງິນຈາກລັດຖະບານລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ລັດຖະບານລຸກຊຳບວກ, ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ, ອົງການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືສະວິດ, ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ, ອົງການອານະໄມໂລກ, ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມນັ້ນອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກສຳລັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະໂລກເລືອດຈາງ.

ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບບັນດາຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ເພື່ອຕິດຕາມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະໜອງຂໍ້ມູນ ເຂົ້າໃນການຂຽນບົດລາຍງານແບບສະໝັກໃຈແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2018. ພ້ອມນີ້ກໍ່ຈະສະໜອງຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂັ້ນແຂວງ ລວມທັງການປະເມີນໄລຍະກາງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງງຊາດ ຄັ້ງທີ 8.

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ລັດຖະມົນຕີ ເວົ້າເດັດຂາດ ຈະເຄັ່ງຄັດ ຄວາມປອດໄພຂຶ້ນເຕື່ມ

Published

on

By

ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມການເມືອງ ສູນກາງພັກ, ຮອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ລົງ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດສາມຫຼ່ຽມ-ຄໍາ ພ້ອມເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຄວາມ ສໍາຄັນກັບວຽກງານຄວາມສະຫງົບໃນຂົງເຂດ ດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2023, ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມ ການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ ແກ້ວ,

ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ຈ້າວເຫີວຍ ປະທານສະພາຜູ້ ບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽນຄໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ມີບັນດາ ການນໍາພັກແຂວງ, ຫົວຫນ້າ-ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄະນະພັກ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ກໍໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມຊີ້ນໍາຕໍ່ ຄະນະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈົ່ງພ້ອມກັນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄຫມ, ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມ ແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສີວິໄລຍຸຕິທໍາ, ເປັນສູນການຄ້າ-ການລົງທຶນ,ສາມາດກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວລະດັບອາຊຽນ.

ພິເສດແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມ ສະຫງົບ, ມີຄວາມປອດໄພ, ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຕ້ອງຕິດພັນກັບ ຮ່ອງຮ້ອຍ ປະຫວັດສາດ, ຮີດຄອງວັດທະທໍາອັນເກົ່າແກ່ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕາມກົນໄກ ຕາມຫົວຫນ່ວຍບໍລິຫານໃນ ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ ມີການເຕີຍໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ເຂດພິເສດ ຕ້ອງໄດ້ ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

ໂດຍມອບໃຫ້ສູນກາງປະສານສົມທົບ ກັບທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສ້າງເປັນຫນ່ວຍງານຫນຶ່ງຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານເຂດພິເສດ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ທັນເວລາ ເພື່ອໃຫ້ ກາຍເປັນເມືອງທີ່ມີຄວາມສະຫງົບ, ທັນສະໄຫມ, ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນ, ທີ່ມີ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສະຫງົບປອດໄພ, ກາຍເປັນເຂດພິເສດທີ່ ເປັນເຂດຕົວແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໂດຍໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍາລັບວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໄດ້ມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ເກີດຂຶ້ນ ທັງຫມົດ 153 ເລື່ອງ, x`ແກ້ໄຂໄດ້ທັງຫມົດ 107 ເລື່ອງ, ສົ່ງໃຫ້ ປກສ ແຂວງ ດໍາເນີນ 27 ເລື່ອງ ແລະ ຄະດີພວມດໍາເນີນແກ້ໄຂມີ 19 ເລື່ອງ.

ທີ່ມາ: ວຽງຈັນທາຍ

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຮູ້ແລ້ວ ຍ້ອນສາເຫດນີ້ ຍິ ງ ກັນຕ າ ຍ 2 ຄົນເມືອງປາກງື່ມ

Published

on

By

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຍາດຜູ້ເສຍຊີວິດ ເຫດ ຍິ ງ ກັ ນທີ່ເມືອງປາກງື່ມ.

ຕາມການລາຍງານຂອງ ໜ່ວຍກູ້ໄພອາສາເພື່ອປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 1/2/2023 ເວລາ 13:30 ນາທີ ມີຄົ ນ ຍິ ງ ກັ ນເສຍຊີວິດ

ຈຸດເກີດເຫດທີ່ບ້ານໄຮ່ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ໃນບໍລິເວນເກີດເຫດ ມີຜູ້ປະສົບເຫດ2ຄົນເພດຊາຍ, ຜູ້ທີ່ 1 ເພດຍິງ ຖື ກ ຍິ ງ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ ແລະ ຜູ້ທີ 2 ເພດຊາຍ ເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ.

ປັດຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງກວດສອບ ຖ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈະລາຍງານໃນພາຍຫຼັງ.

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຈັດໜັກ!ສາວງາມປາຕີ້ ມົ້ວສຸຸມປູມເປົ້າ 14ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ

Published

on

By

ຈັດໜັກໃສ່ແກ້ງໄວລຸ້ນມັກມ່ວນ! ປກສ ນະຄອນໄກສອນ ໄດ້ນຳຕົວກຸ່ມໄວໜຸ່ມປາຕີ້ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ສູບປູມເປົ້າ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ

ພັທ ຄຳສີ ທູນທະວົງສັກ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2023 ຜ່ານມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນໄກສອນ

ໄດ້ນຳຕົວກຸ່ມໄວໜຸ່ມປາຕີ້ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ສູບປູມເປົ້າ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຕັກເຕືອນ

Continue Reading
ເດືອນກັນຍາ 2023
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້