ພີ່ນ້ອງໃຜ! ມາເບີ່ງເອົາເດີ້ ຖືກລົດໃຫຍ່ຍຽບ ບໍ່ຊາບຊະຕາກຳ

ພີ່ນ້ອງໃຜມາເບີ່ງເອົາເດີ້ ໄທບ້ານສີວິໄລ ຊື່ເຕ້ຍ ນ້ອງເອື້ອຍສັ້ນ ລູກປ້າເວີນ

ສະຖານທີ່ເກີດເຫດບ້ານສີວິໄລ ເມື່ອງປາກຊັນແຂວງບໍ່ລິຄຳໄຊ ທີ່ໄດ້ຍິນມາແມ່ນ

ລາວກຳລັງໄປຕະຫລາດລະພໍດີເຂົ້າທາງໃໝ່ຕີເບາະ(nຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງປານໃດ)

ເປັນອຸບັດຕິເຫດຕາ ຍຄາທີ ຜູ້ຕາຍແມ່ນຍູ່ບ້ານສີວິໄລເມື່ອງປາກຊັນ ແຊວງບໍລິຄຳໄຊ