ປີ 2030 ພົນລະເມືອງລາວ ຈະໄດ້ໃຊ້ການບໍລິການຂອງລະບົບ ການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິ ຂອງພົນລະເມືອງ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ

ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ກະຊວງພາຍໃນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກວດກາໜ້າວຽກຄັ້ງທີ 3 ໜຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງໂຄງການພັດທະນາ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ເອເລັກໂຕຣ ນິກ. ຈຸດປະສົງ ກໍເພື່ອສັງລວມ, ຮັກສາ, ປັບປຸງ ແລະ ຊອກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນພົນລະ ເມືອງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນ ຂອງຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ແລກ ປ່ຽນຂໍ້ມູນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງພົນລະເມືອງ, ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍ, ວາງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ທ່ານ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂະແໜງການພາຍໃນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂະແໜງການ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ໂດຍສະ ເພາະການຈົດທະບຽນການເກີດ, ຈົດທະບຽນການເສຍຊີວິດ, ຈົດທະບຽນການແຕ່ງດອງ, ຈົດທະບຽນການຢ່າຮ້າງ, ຈົດທະບຽນການປ່ຽນຊື່ ຫລື ນາມສະກຸນ, ຈົດທະບຽນການປ່ຽນສັນຊາດ ແລະ ຈົດທະ ບຽນການ ຍົກຍ້າຍຂອງພົນລະເມືອງ. ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ກໍເປັນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນບັນຫາສຳຄັນ. ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ໄດ້ວາງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສຳລັບ ປີ 2016-2025 ກ່ຽວກັບພົມລະເມືອງໄວ້ວ່າ: ຮອດປີ 2030 ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ ມີການຮັບປະກັນວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລັດຕາມກົດໝາຍທີ່ສັກສິດ, ຮອດປີ 2025 ພົນລະເມືອງລາວ ໃນເກນອາຍຸໄດ້ຮັບການສຶກສາພື້ນຖານຂັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການບໍລິການ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີອາຍຸຍືນສະເລ່ຍສູງກວ່າ 73 ປີ, ພົນລະເມືອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ກຳລັງແຮງງານໄດ້ຮັບ ການພັດທະນາ ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ພ້ອມກັນນີ້, ເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດຕາມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນຍຸດທະສາດວຽກງານ ການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິຂອງພົນລະເມືອງ 2016-2025 ທີ່ວ່າ: ຮອດປີ 2030 ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ການບໍລິການ ຂອງລະບົບການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງເປັນການເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະ ເມືອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການປົກຄອງທີ່ດີ, ການພັດທະນາ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ວ່າ ທຸກຄົນໄດ້ຮັບເອກະສານທາງກົດໝາຍ ຈາກການຈົດທະບຽນການເກີດ, ການເສຍຊີວິດ ແລະ ເຫດການສຳຄັນ ໃນຊີວິດທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອລະບຸຕົວຕົນ, ສະຖານະພາບການເປັນ ພົນລະເມືອງ ແລະ ການປະຕິບັດສິດຕ່າງໆ, ສະຖິຕິທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ ແລະ ທ່ວງທັນເວລາ ກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ສຳຄັນ ໃນຊີວິດຂອງພົນລະເມືອງ.

ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ການລາຍງານ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາລະບົບ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ເປັນຕົ້ນ ການຂຽນໂປຣແກຣມ, ການຈັດຕັ້ງລະບົບ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ. ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດເຫັນ, ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ຂ່າວ: ມະນີທອນ, ພາບ: ເກດສະໜາ