ແຊຣ໌ໄວ້.! ເອີ້ນຜັກໄຮ່ ເປັນຢາດີແກ້ ໂລກພະຍາດຜິວໜັງ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນ

ໃບຜັກໝາກໃສ່ ຫລືວ່າບ້ານພາສາ ບ້ານນອກ

(ຕານເຕັ້ນ) ຫລື ງູສະຫວັດ.. ເອົາໃບຜັກໃສ່ ຫລືຜັກໄຮ່ ມາຕຳລະອ່ຽດ.

ເອີ້ນຜັກໄຮ່ ເປັນຢາດີ ຊັ້ນຍອດແກ້ໂລກພະຍາດຜິວໜັງ.

ແລ້ວເອົານ້ຳສະອາດ ໃສ່ນ້ອຍຫນື່ງ ແລ້ວມາທາໃສ່.

ຜິວຈະຕົກເກັດ ວີທີນີໃຊ້ດີ ໃຜທີເປັນລອງເອົາໄປໃຊ້ເບີ້ງ. ດີແທ້

ທີ່ມາ