7 ຄຳຖາມ-ຄຳຕອບກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລາວ ຂອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

7 ຄຳຖາມ-ຄຳຕອບຈາກໄຟຟ້າລາວ ໂດຍ: ທ່ານບຸນອຸູ້ມ ສີວັນເພັງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ຂໍຂອບໃຈ: ໜັງສືພິມ ລາຍວັນ ລາວພັດທະນາ