ເດັກຝາແຝດໂຕຕິດກັນ 3 ຂາບໍ່ມີຮູທະວານ

ວັນທີ 27/05/2020 ເວລາ 4:50 ຂະແໜງອອກລູກພະຍາດຍິງໂຮງຫມໍແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຜ່າຕັດຊ່ວຍເກີດເດັກຝາແຝດໂຕຕິດກັນເປັນເພດຊາຍຕິດກັນພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງຮ່າງກາຍມີ 1 ອະໄວຍະວະເພດ 3 ຂາບໍ່ມີຮູທະວານ(ຮູກົ້ນ)