ຂາຍເລກມິຕິໃໝ່ ຂາຍແຄມທາງຄົນແນມບໍ່ເຫັນ ຂາຍກາງທາງໂລດ

ສາເຫດ ທີ່ບໍ່ມີໃຜຊື້ເລກນຳ ກະຍ້ອນເຮົາຂາຍຢູ່ແຄມທາງໂພດ ເຂົາແນມບໍ່ເຫັນ

ກາງທາງໂລດຮັບຮອງຂາຍດີ

#ເຕືອນອັນຕະລາຍຂາຍເລກກາງຫຼວງຂີດຂ້າວງການສັນຈອນ

.

.

.