ທ່ານຮູ້ແລ້ວບໍ່ດຽວນີ້ ສາມາດໂອນເງິນຂ້າມຜ່ານທະນາຄານເທິງມືຖືໄດ້ແລ້ວ

ໃນຕອນບ່າຍ ວັນອັງຄານທີ 08 ທັນວາ 2020 ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ຫຼື LAPNet ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖື ຢ່າງເປັນທາງການ.

.

ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ລ້າສຸດທີ່ໄດ້ອອກໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ເລີ່ມນຳໃຊ້ແຕ່ວັນທີ 08/12/2020 ແມ່ນການໂອນເງິນ ເທິງມືຖື ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບສ້າງເປັນ QR Code ແມ່ນມີ 2 ທະນາຄານ ຄື: ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ;

.

ສ່ວນການໂອນເງິນເທີງມືຖືໂດຍນຳໃຊ້ຮູບແບບການໂອນ ບັນຊີຫາບັນຊີ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Account Fund transfer ແມ່ນ 5 ທະນາຄາທີ່ສາມາດເຮັດການໂອນໄດ້ ຄື: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ – ຫວຽດ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ທະນາຄານ ບີໄອຊີລາວ ຈຳກັດ

.

.

.

.

ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນການ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2021.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
ໂທ: 021 417878 ສາຍດ່ວນ: 1404
Website: http://www.lapnet.com.la
E-Mail: info@lapnet.com.la