ຖ້າທ່ານຮັກໝາ ເສດກະດູກບໍ່ຄວນໃຫ້ໝາກິນ ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ຄົນຮັກໝາຕ້ອງຮູ້

ຫມາກໍເຫມືອນມະນຸດເຮົາລະບົບການຍ່ອຍອາຫານກໍ່ເຊັ່ນກັນ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຍ່ອຍເສດກະດູກ, ເສດກ້າງໄດ້, ທີ່ເຮົາເຫັນເຂົາກິນກະດູກ, ຫລື ເສດກ້າງນັ້ນບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາມັກກິນ, ແຕ່ຍ້ອນເຂົາຫິວເຂົາຈຶ່ງຈຳໃຈກິນຊື່ໆ.

ເມື່ອພວກເຂົາກິນເຂົ້າໄປຫລາຍໆແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງເສດເຫລືອດັ່ງກ່າວຕົກຄ້າງໃນກະເພາະເຮັດໃຫ້ປ່ວຍໄດ້.

#ຖ້າທ່ານຮັກພວກເຂົາແທ້ແມ່ນຢຸດການໃຫ້ເສດອາຫານເຫລືອທີ່ມີກະດູກຫລືກ້າງໃຫ້ນ້ອງຫມາກິນໄດ້ແລ້ວ