ງົບປະມານສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂຄງການ ທີ່ລັດໃຫ້ງົບຈະຖືກຕັດລົງໃນປີໜ້າ

ງົບປະມານສຳຄັນທີ່ຈັດສັນໃຫ້ສຳລັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານຈະຖືກຕັດລົງໃນປີໜ້າເພື່ອສາມາດຮັກສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນໄດ້. ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານກ່າວວ່າໃນປີໜ້າຈະພິຈາລະນາສະເພາະໂຄງການຮີບດ່ວນ ແລະ ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງໜີ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດການໄດ້ ໂຄງການໃໝ່ແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍາກຈົນ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຖ່າຍທອດເທັກໂນໂລຢີ, ການພັດທະນາການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ (SMEs) ແລະ ການພັດທະນາສິນຄ້າກະສິກຳເພື່ອສົ່ງອອກ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການວາງແນ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຈັດລຳດັບຂອງໂຄງການພັດທະນາ “ເຮົາຕ້ອງຈຳກັດຈຳນວນໂຄງການໃໝ່ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນປ້ອງກັນການກໍ່ໜີ້ສິນແບບຊໍ້າເຮື້ອ ແລະ ຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການເງິນທີ່ລັດຖະບານປະສົບຢູ່”

“ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ, ສ່ວນຂອງງົບປະມານທີ່ຈັດສັນໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຈະເພີ່ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ 10-15 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງແມ່ນຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍ”.

ໃນປີນີ້, ລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານ 3,9 ພັນຕື້ກີບໃຫ້ແກ່ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດ, ໃນນັ້ນ 2 ພັນຕື້ກີບແມ່ນມາຈາກການລົງທືນປົກກະຕິ. ແຕ່ໃນໜ້າມີພຽງແຕ່ 1,3 ພັນຕື້ກີບເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນໃຫ້ເປັນງົບປະມານປົກກະຕິ ສຳລັບການລົງທືນຂອງລັດ, ນອກເໜືອ ຈາກ 700 ຕື້ກີບທີ່ໄດ້ປະຕິບັດແຕ່ປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ຮັບການເບີກຈ່າຍໃນປີ 2021.

ໂຄງການທີ່ສຳຄັນໜ້ອຍກວ່າຈະຖືກປະຕິເສດ ຫຼື ເລື່ອນອອກເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍ.

  ປະເທດລາວໄດ້ປະສົບກັບການຂາດດຸນງົບປະມານມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດພາລະໜີ້ສິນເພີ່ມຂື້ນ. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານງົບປະມານໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະບານຕັດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວຖືກດຶງເຂົ້າໄປໃນໜີ້ສິນຊໍາເຮື້ອ.

ລັດຖະບານຈະບໍ່ຍອມຮັບເງິນກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດອີກຕໍ່ໄປເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດດຸນງົບປະມານ. ເງິນກູ້ຈະຖືກຈ່າຍອອກໄປເພື່ອຈ່າຍຄືນຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບເງິນກູ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເມື່ອຮອດເວລາທີ່ ໜີ້ ຕ້ອງຮັບໃຊ້.