ທ່ານ ໄບເດນ(ວາທີ) ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຈາກການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2020 ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງ ສ. ເມກາ. ທ່ານ ໄບເດນ (ວາທິ)ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຈາກການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ ສ່ວນທ່ານ ທຣັມ ແມ່ນເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້. ເຊີ່ງການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ມີຄົນທົ່ວໂລກໃຫ້ການສົນໃຈຫຼາຍເພາະເປັນສະຕາກຳຂອງໂລກເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້

ຈະເປັນແນວໃດກໍ່ຕິດຕາມໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ

*ຜົນຈາກຄະແນນດິບ ຍັງບໍ່ສາມາດມີຜົນ.

.

.

.

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້