ໃຜເຫັນຊາຍຄົນນີ້ແຈ້ງດ່ວນ ເຫດລັກພາຕົວ ນາງ ໃຈ ເລົ່າ.

ຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫຼຶອເນໍີ່ອງຈາກວ່າຫຼານສາວຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ໃຈ ເລົ່າ ອາຍຸ 18ປີ ຢູ່ບ້ານ ໂພນມີໄຊ ເມໍີອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຖືກລັກພາຕົວໂດຍຊາຍແປກໜ້າ ອອກຈາກເຮໍີອນເວລາ6:00ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 1/11/2020 ໂດຍບໍ່ມີວີ່ແວວ ຕີດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ປີດເຄໍີ່ອງໂທລະສັບ. ສົງໄສວ່າອາດຈະຖໍີກລັກພາຕົວເພື່ອການຄ້າມະນຸດ.

ດັ່ງນັ້ນ. ຈຶ່ງງຢາກໃຫແອັດມີ່ນຊ່ອຍແຈ້ງການຕາມຫາບຸກຄົນ2ຄົນໃນຮູບນີ້.ຜູ້ຍີງແມ່ນ ຜູ້ຖໍີກລັກພາຕົວ.

ຜູ້ຊາຍແມ່ນຄົນແປກໜ້າ. ຖ້າຫາກມີພົນລະເມືອງດີພົບເຫັນກະລຸນາແຈ້ງບໍ່ແສ ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຈະສົມມະນາຄູນຢ່າງສົມກຽດ ແລະ ຂໍຄວາມຮ່ວມໄໝ້ຮ່ວມມືນຳສັງຄົມຊ່ວຍແຊໂພສນີ້.

ເບີໂທຕິດຕໍ່ 0305564551, 020 28574880, 020 22963929. 020 5564551 ຂໍຂອບໃຈ

ຜູ້ຊາຍທີ່ລັກ ນາງ ໃຈ ເລົ່າ ໄປ

.

.

.