ເຕືອນໄພພໍ່ແມ່! ຫຼານນ້ອຍເກືອບຕາບອດຍ້ອນ…ຢ່າປ່ອຍລູກນ້ອຍກິນອາຫານກັບໄມ້ແຫຼມຄົມເດັດຂາດ

ເຕືອນໄພໃກ້ຕົວ ພໍ່ແມ່ມືໃໝ່ ຫຼື ບໍ່ໃໝ່ກໍ່ແລ້ວແຕ່ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງລູກຕົນເອງວໃຫ້ດີ ຢ່າປ່ອຍ ຫຼື ເຫຼີງໃຈໃຫ້ກິນອາຫານ ຫຼື ຢູ່ໃກ້ກັບຂອງແຫຼມຄົມເດັດຂາດ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດເສຍໃຈໄປຕະຫຼອດຊີວິດ.

ຢໍ້າອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນອາຫານທີ່ມີໄມ້ແຫຼມດ້ວຍຕົນເອງຕາມລໍາພັງ ຫຼືບໍ່ ກ່ອນໃຫ້ກິນຄວນຕັດໄມ້ແຫຼມ ຫຼືປາຍແຫຼມຖິ້ມກ່ອນ ກັນໄວ້ດີທີ່ສຸດ.

ເລື່ອງແບບນີ້ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກບ່ອນກັບທຸກຄົນ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ຄືຕ້ອງມີສະຕິລະວັງຕົວເອົາ.

ຫາກບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ລູກຫຼານຂອງທ່ານອາດເປັນດັ່ງພາບນີ້.