ລັດຖະບານແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນການຊຳລະໜີ້ຕໍ່ລູກຄ້າ – ສື່ລາວ.ຄອມ

ລັດຖະບານແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນການຊຳລະໜີ້ຕໍ່ລູກຄ້າ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄະນະສະເພາະກິດ ນະໂຍບາຍດ້ານເງິນຕາເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃນບໍ່ດົນມານີ້ ເຖິງທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຕໍ່ລູກຄ້າທີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ແຈ້ງການໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຈາກທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:  ໃຫ້ຂຽນໜັງສືສະເໜີ ເຖິງ ທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານທີ່ເປັນເຈົ້າໜີ້ຂອງຕົນ, ປະກອບເອກະສານຢັ້ງຢືນຜົນກະທົບທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ໂດຍຢັ້ງຢືນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກລູກຄ້າຂອງຕົນ ຕ້ອງດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວປະເມີນຜົນກະທົບຕາມກໍລະນີໜັກ-ເບົາ ແລ້ວປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອໃດໜຶ່ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖານບັນການເງິນ ຕ້ອງກໍານົດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຂອງຕົນ ເພື່ອໃຫ້ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ສຳລັບນະໂຍບາຍລະອຽດຂອງ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ໃຫ້ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ ພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ເລື່ອນການກໍານົດເວລາການຢຶດ ຫຼື ຂາຍທອດຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ ຢ່າງໜ້ອຍໄປອີກ 2 ງວດ,  ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ຍົກເລີກຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າປັບໃໝໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍຕໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນການໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ຍົກເວັ້ນການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮຕາມລະບຽບການຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ກໍານົດອອກ, ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເງິນແຮ ພາກບັງຄັບ ສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ ຈາກ 5% ມາ ເປັນ 4%, ແລະ ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຈາກ 10% ມາເປັນ 8%;  ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານ: ເງິນກູ້ບໍ່ເກີນ 7 ວັນ ຈາກ 4% ມາເປັນ 3% ຕໍ່ປີ, ໄລຍະ 7 ວັນ-14 ວັນ ຈາກ 5% ມາເປັນ 4% ຕໍ່ປີ ແລະ ເກີນ 14 ວັນ – 1ປີ ຈາກ 10% ມາເປັນ 9% ຕໍ່ປີ.

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້