ທະນາຄານໂລກ ອະນຸມັດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນສໍາລັບທຸລະກິດ SMEs ແກ່ ສປປ ລາວ ມູນຄ່າ 40 ລ້ານໂດລາ

ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2020 ຜ່ານມາ ສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ອະນຸມັດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ມູນຄ່າ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນບັນດາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs ) ໃຫ້ສາມາດຟື້ນຕົວຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2020 ຜ່ານມາ ສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ອະນຸມັດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ມູນຄ່າ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນບັນດາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs ) ໃຫ້ສາມາດຟື້ນຕົວຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນປະມານ 82% ເຂົ້າໃນການຈ້າງງານທັງໝົດ. ວິສາຫະກິດເຫຼົ່ານີ້ພົບວ່າຖືກກະທົບຢ່າງໜັກຈາກວິກິດການພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19, ຫຼາຍວິສາຫະກິດປະເຊີນກັບການຫຼຸດລົງຊັກໄຊ ດ້ານຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ລາຍໄດ້ ຕະຫຼອດຮອດຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກໍ່ຖືກກະທົບ. ໃນໄຕມາດທີ 2 ຂອງປີ 2020 ພົບວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວຢຸດນິ້ງ ແລະ ການຈໍາກັດການເຄື່ອນໄຫວໄປມາຂອງພົນລະເມືອງໃນເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສະພາ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບໍລິການຕ່າງໆຖືກຈໍາກັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຢູ່ຫຼາຍວິສາຫະກິດຕ້ອງຢຸດຕິຊົ່ວຄາວ. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍວິສາຫະກິດມີການປົດພະນັກງານຂອງຕົນໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງ ໃນຂະນະທີ່ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ປິດກິດຈະການຢ່າງຖາວອນ.

ທ່ານນາງ ມາຣຽມ ເຊີແມນ ຜູ້ອໍານວຍການ ທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ມຽນມາ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໂຄງການໃໝ່ນີ້ ຈະຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດໃຫ້ຍັງສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ, ປົກປ້ອງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ເກີດຈາກພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19. “ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະສານຕໍ່ວຽກຈາກໂຄງການ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສໍາລັບວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຊິ່ງມີຜົນສໍາເລັດໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ SMEs ໃນ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2014.

ສຳລັບເງື່ອນໄຂໃນການຮັບເງິນກູ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການ, ວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງຈົດທະບຽນເປັນວິສາຫະກິດຖືກຕ້ອງ ກໍ່ຄືຈຸນລະວິສາ ຫະກິດ (ມີພະນັກງານ 1-5 ຄົນ), ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ (ມີພະນັກງານ 6-50 ຄົນ) ຫຼື ເປັນວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ (ມີພະ ນັກງານ 51-99 ຄົນ). ການຕັດສິນໃຈອະນຸມັດເງິນກູ້ ແລະ ການກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ແມ່ນຂຶ້ນກັບທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ເຊິ່ງຈະດໍາເນີນການບົນພື້ນຖານການປະເມີນອະນຸມັດສິນເຊື່ອຕາມລະບຽບຫຼັກການພາຍໃນຂອງທະນາຄານນັ້ນ.