ແຈ້ງເຕືອນ: ຢ່າຫລົງເຊື່ອເພຈປອມອ້າງເປັນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແຈກເງິນ

ປະຈຸບັນມີກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີມາແອບອ້າງຊື່ ແລະ ສ້າງ Page ປອມ ທຄຕລ ຂຶ້ນມາ ເພື່ອຫວັງຕົວະຍົວະຫຼອກລວງເອົາຂໍ້ມູນທາງການເງິນຈາກລູກຄ້າ ໃຫ້ລູກຄ້າຫຼົງເຊື່ອເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະ ເປັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບ ທຄຕລ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງລູກຄ້າທຸກທ່ານ ຈົ່ງມີສະຕິ, ຢ່າຫຼົງເຊື່ອໃນກຸ່ມຄົນບໍ່ດີແອບອ້າງນີ້

ເພຈປອມ

📌ຝາກບັນດາທ່ານເຂົ້າໄປ Report ເພສປອມໃຫ້ແນ່ເດີ້ ລິ້ງເພສປອມ: https://www.facebook.com/%E0%BA%97%E0%BA%B0%E0%BA%99%E0%BA%B2%E0%BA%84%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%84%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%95%E0%BB%88%E0%BA%B2%E0%BA%87%E0%BA%9B%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BA%97%E0%BA%94%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7-110369394169941/?tn=kCH-R&eid=ARBXdgLkwx4z0ZiD8g0ZIbgQRKlcU0kgi6V-NZoktXs0uNTioGzdmY5iVYW8krTI2mFVvL4M8I4-rdWD&hc_ref=ARTFJQwI1cF6qoRuHzSlIhA0UNPUTvhjxBZ-00j7474-lVYWbszEEo-jAMklmXb2Vbg&fref=nf&xts[0]=68.ARAfgg099_qaUls7vSvevopVwA-IGKkMm57z5h_5YPtkD3TKSQSZEJcD7XdVuoPyS8YOin7NepO2GgdpZS7eQHzrnyUPqVVGu7Yh1WqOpyVFfhEP5SyJ47WKIER1bTAK2MXWjedL1AEStReU2WpRWiiqqUmo7IXLuqMXnvZIeWEBRKVwj2QNg9drSu15nOWRnK64-bk9xkq4HhQV7B2ucuhw7sT49yuTiHNQyp1i9y-lkqyWlM4EIZ3sVZnrzgu-ix_9jVgJNR2Hhm1OHEF17_vkzG1NxZRVLVcYsa8nfJsU452ptAgQ7O7NpXktbWteOog

ເພຈແທ້

ເພຈທາງການຂອງ ທຄຕລ ແມ່ນ BCEL Bank ເທົ່ານັ້ນ