ຜົວຮ່ວມຫົວກັບເມຍນ້ອຍ ລຸມຕີເມຍໃຫຍ່ ຈົນສະຫຼົບຄາທີ່

ຈາກຜູ້ໃຊເຟສບຸກຊື່: ຄຳມີ ຫໍອິນທິພົນ ລະບາຍວ່າ: ມື້ວັນທີ່5-8-2020ເຂົາສອງໂຕນີ້ນັງກີນເຫົ້ຼານຳກັນຢູ່ບາ້ນເຈງຂອ້ຍພໍດີຂີ້ລົດຜາ່ນໄປທາງນັ້ນເຫັນເຂົາຢູ່ນຳກັນຂອ້ຍກາເລີຍຈອດລົດແລ້ວຍາ່ງເຂົ້າໄປຫາແລ້ວຖາມວາ່ເຈົ້າມານຳໃຜຜົວຂອ້ຍຕອບວາ່ມານຳຜູ້ສາວເມຍຂອ້ຍແລ້ວຈີ້ໃສນາງດຳນີ້ເລີຍຂອ້ຍເລີຍເວົ້າວາ່ເມຍມາກາເວົ້ານຳເມຍວາ່ໄປເວົ້າແຕ່ເລືອງຜູ້ສາວເຮັດຫຍັງແລ້ວຂອ້ຍກໍຈັບຕັງມາກຳລັງອີ່ນັງລົງຊົ່ວຮູ້ເມື່ອມາຂອ້ຍນອນຢູ່

ພື້ນພຸ້ນແລ້ວເຂົາສອງໂຕນີ້ລຸມຕີຂອ້ຍແລ້ວພາກັນໜີໄປນຳກັນເລີຍຂອ້ຍນອນເຈັບຢູ່ເຮືອນພໍ່ປູ່ໄດ້5-6ມື້ຂອ້ຍຍັງລຸກໄດ້ຢູ່ໄປຕືມ2-3ມື້ກໍເຫັນເຂົາກັບມາແລ້ວຜົວຂອ້ຍກໍມາເຮືອນພໍ່ປູ່ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍຖາມວາ່ອີ່ປງນອີ່ແປງບໍ່ເຮັດແລ້ວແຕ່ໃນສຸດທາ້ຍກໍຍັງເຮັດຄືເກົ່າໄປມາຫາຊູ້ກັນຄືເກົ່າຂະໜາດຂອ້ຍຍັງຢູ່ຫັນເຂົາຍັງບໍ່ຢາ້ນໄປມາຫາກັນຄືຜົວເມຍເລີຍບໍ່ມີຢາ່ງອາຍຄົນທົວອຸດົມໄຊໃຜກໍຮູ້ໝົດພາກັນໄປນອນຢູ່ເຮືອນພັກແຖວອຸດົມ

ໄຊບໍ່ຢາ້ນຫຍັງເລີຍຍັງທ້າທາຍອີກວາ່ຂອ້ຍບໍ່ມີປັນຍາໄປຈັບເຂົາຫລີ້ນໜ້າລວນຕາຂະໜາດຂອ້ຍນີ້ຍອມອົດຍອມທົນຄວາມເຈັບປວດຄວາມທໍ່ລະມານກໍຍອ້ນຍັງຮັກແລະບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກເປັນກຳພ້າຕອນຢູ່ນຳຂອ້ຍເວົ້າດີວາ່ອີ່ເລີກມັນໄປເທືອເລັກເທືອນອ້ຍບາດໄປຢູ່ນຳມັນວາ່ອີ່ມາປະຂອ້ຍແລ້ວໄປເອົາມັນສຸດທາ້ຍສັນດານກໍຄືເກົ່າຂອ້ຍບໍ່ຢາກເປັນເມຍຫລວງຂອງໃຜຂອ້ຍຕອງການຄົນຮັກດງວໃຈດງວຫລາຍກວາ່ຖ້າຄົນພັນນີ້ບໍ່ຊື່ສັດແລ້ວ

ເຮົາອີ່ຢູ່ນຳເຂົາເພືອຫຍັງຢູ່ໄປໄດ້ແຕ່ຄວາມທໍ່ລະມານເໝືອນຕາຍທັ້ງເປັນສັດໂລກຍອມເປັນໄປຕາມກຳໃຜທຳກຳໃດໄວ້ຫາກອີ່ເຫັນຮວມຊາດສິ່ງທີ່ເຂົາທຳກັບຂອ້ຍທຸກມື້ນີ້ຂອ້ຍທໍ່ລະມານຊຳໃດຄວາມທໍ່ລະມານນີ້ຕາວກັບໄປຫາເຂົາ100ເທົາແສນເທົາທະວີຂອ້ຍຂໍຝາກສັ່ງຄົມໄວ້ແດ່ເຂົາວາ່ເຮັດແບບນີ້ຖືກແລ້ວທຳມິດສະຈານຜິດສີນຂໍ້3ແລ້ວຍັງບໍ່ສຳນືກອີກ

.